Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Tranh Đẹp! Trang web này được quản lý và điều hành bởi chúng tôi, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến nghệ thuật tranh. Việc sử dụng trang web này phải tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện dưới đây:

  1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi nội dung trên trang web Tranh Đẹp, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, đồ họa, biểu tượng và phần mềm đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn cam kết không sao chép, phân phối, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  2. Sử Dụng Dịch Vụ: Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ trên Tranh Đẹp, bạn cam kết sử dụng chúng chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định, điều kiện và quy định pháp luật hiện hành. Bạn đồng ý không sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm đến quyền lợi của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng nó theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính Sách Bảo Mật.
  4. Giới Hạn Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin, dịch vụ trên trang web này, dù là do hành vi phạm tội, hủy diệt hoặc bất kỳ lỗi nào khác.
  5. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản và Điều Kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được sửa đổi.
  6. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng trang web Tranh Đẹp. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sẽ được hiểu là bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định.